IIRA Home‎ > ‎Race Results‎ > ‎

2018-flick5

Australian Pursuit 1 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 84 GTX Brent Carlson David Steen Jr 5 1:37.581
2 1 11 SGT Steve Beeler 5 1:38.108
3 2 83 GTX Mark Utecht Dave Cammack 5 1:34.165
4 3 26 GTX Matt Coatsworth 5 1:34.424
5 2 08 SGT Pete Weber Ian Forte 5 1:37.583
6 3 19 SGT Brad Johnson Morgan Johnson 4 1:35.138

Australian Pursuit 1 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
84 0 0:00.000 0:00.001 11 0 0:11.432 0:11.433 83 0 0:45.173 0:45.174 26 0 0:47.470 0:47.471
84 1 1:39.365 1:39.365 11 1 1:54.293 1:42.861 83 1 2:20.089 1:34.916 26 1 2:24.351 1:36.881
84 2 3:16.946 1:37.581 11 2 3:33.473 1:39.180 83 2 3:54.639 1:34.550 26 2 4:00.141 1:35.790
84 3 4:54.804 1:37.858 11 3 5:11.581 1:38.108 83 3 5:29.682 1:35.043 26 3 5:36.069 1:35.928
84 4 6:33.289 1:38.485 11 4 6:50.873 1:39.292 83 4 7:03.847 1:34.165 26 4 7:10.493 1:34.424
84 5 8:12.896 1:39.607 11 5 8:29.478 1:38.605 83 5 8:41.750 1:37.903 26 5 8:48.278 1:37.785
Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
08 0 0:36.668 0:36.669 19 0 2:30.517 2:30.518
08 1 2:14.251 1:37.583 19 1 4:06.846 1:36.329
08 2 3:52.016 1:37.765 19 2 5:42.063 1:35.217
08 3 5:29.943 1:37.927 19 3 7:17.553 1:35.490
08 4 7:08.356 1:38.413 19 4 8:52.691 1:35.138
08 5 8:48.612 1:40.256

Australian Pursuit 2 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 84 GTX Brent Carlson David Steen Jr 5 1:33.404
2 2 83 GTX Mark Utecht Dave Cammack 5 1:33.394
3 1 11 SGT Steve Beeler 5 1:38.373
4 2 19 SGT Brad Johnson Morgan Johnson 5 1:35.277
5 3 08 SGT Pete Weber Ian Forte 5 1:37.921
6 3 26 GTX Matt Coatsworth 5 1:34.244

Australian Pursuit 2 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
84 0 0:01.021 0:01.022 83 0 0:15.050 0:15.051 11 0 0:00.000 0:00.001 19 0 0:13.728 0:13.729
84 1 1:42.584 1:41.563 83 1 1:48.444 1:33.394 11 1 1:43.532 1:43.532 19 1 1:49.005 1:35.277
84 2 3:16.332 1:33.748 83 2 3:24.571 1:36.127 11 2 3:23.553 1:40.021 19 2 3:26.408 1:37.403
84 3 4:50.566 1:34.234 83 3 4:59.711 1:35.140 11 3 5:02.353 1:38.800 19 3 5:04.571 1:38.163
84 4 6:23.970 1:33.404 83 4 6:36.225 1:36.514 11 4 6:40.726 1:38.373 19 4 6:42.765 1:38.194
84 5 7:58.634 1:34.664 83 5 8:13.074 1:36.849 11 5 8:19.447 1:38.721 19 5 8:19.703 1:36.938
Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
08 0 0:04.365 0:04.366 26 0 0:17.385 0:17.386
08 1 1:44.492 1:40.127 26 1 1:52.345 1:34.960
08 2 3:24.879 1:40.387 26 2 3:26.589 1:34.244
08 3 5:03.655 1:38.776 26 3 5:04.686 1:38.097
08 4 6:43.226 1:39.571 26 4 6:43.016 1:38.330
08 5 8:21.147 1:37.921 26 5 8:27.075 1:44.059

Australian Pursuit 3 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap

Australian Pursuit 3 Time Cards


Australian Pursuit 4 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 08 SGT Pete Weber Ian Forte 4 1:35.700
2 2 11 SGT Steve Beeler 4 1:39.355
3 1 26 GTX Matt Coatsworth 4 1:36.406
4 2 83 GTX Mark Utecht Dave Cammack 3 1:33.247
5 3 19 SGT Brad Johnson Morgan Johnson 2 1:34.117
6 3 84 GTX Brent Carlson David Steen Jr 2 1:33.577

Australian Pursuit 4 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
08 0 0:09.857 0:09.858 11 0 0:00.000 0:00.001 26 0 0:19.768 0:19.769 83 0 0:23.231 0:23.232
08 1 1:45.557 1:35.700 11 1 1:44.576 1:44.576 26 1 1:56.734 1:36.966 83 1 3:22.248 2:59.017
08 2 3:24.466 1:38.909 11 2 3:25.817 1:41.241 26 2 3:33.833 1:37.099 83 2 4:55.495 1:33.247
08 3 5:03.129 1:38.663 11 3 5:09.305 1:43.488 26 3 5:14.322 1:40.489 83 3 6:29.122 1:33.627
08 4 6:41.696 1:38.567 11 4 6:48.660 1:39.355 26 4 6:50.728 1:36.406
Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
19 0 0:14.872 0:14.873 84 0 0:23.176 0:23.177
19 1 1:48.989 1:34.117 84 1 1:56.753 1:33.577
19 2 3:25.079 1:36.090 84 2 6:44.288 4:47.535

Australian Pursuit 5 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 11 SGT Steve Beeler 5 1:36.523
2 1 84 GTX Brent Carlson David Steen Jr 5 1:33.333
3 2 83 GTX Mark Utecht Dave Cammack 5 1:31.744
4 2 08 SGT Pete Weber Ian Forte 5 1:37.751
5 3 26 GTX Matt Coatsworth 5 1:36.820

Australian Pursuit 5 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
11 0 0:00.000 0:00.001 84 0 0:23.577 0:23.578 83 0 0:24.825 0:24.826 08 0 0:11.754 0:11.755
11 1 1:42.112 1:42.112 84 1 1:57.970 1:34.393 83 1 1:58.193 1:33.368 08 1 1:50.935 1:39.181
11 2 3:20.164 1:38.052 84 2 3:32.199 1:34.229 83 2 3:34.807 1:36.614 08 2 3:28.686 1:37.751
11 3 4:56.752 1:36.588 84 3 5:06.567 1:34.368 83 3 5:07.671 1:32.864 08 3 5:06.837 1:38.151
11 4 6:33.275 1:36.523 84 4 6:39.900 1:33.333 83 4 6:44.647 1:36.976 08 4 6:45.149 1:38.312
11 5 8:10.155 1:36.880 84 5 8:14.091 1:34.191 83 5 8:16.391 1:31.744 08 5 8:23.095 1:37.946
Car # Lap Split Lap Time____________
26 0 0:19.493 0:19.494
26 1 1:56.601 1:37.108
26 2 3:35.057 1:38.456
26 3 5:12.645 1:37.588
26 4 6:49.465 1:36.820
26 5 8:26.589 1:37.124

Australian Pursuit 6 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 83 GTX Mark Utecht Dave Cammack 5 1:32.628
2 1 19 SGT Brad Johnson Morgan Johnson 5 1:33.989
3 2 08 SGT Pete Weber Ian Forte 5 1:37.464
4 2 26 GTX Matt Coatsworth 5 1:36.235
5 3 11 SGT Steve Beeler 5 1:35.839

Australian Pursuit 6 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
83 0 0:12.363 0:12.364 19 0 0:09.436 0:09.437 08 0 0:05.497 0:05.498 26 0 0:09.875 0:09.876
83 1 1:47.162 1:34.799 19 1 1:43.723 1:34.287 08 1 1:43.121 1:37.624 26 1 1:47.341 1:37.466
83 2 3:20.803 1:33.641 19 2 3:21.587 1:37.864 08 2 3:20.914 1:37.793 26 2 3:24.888 1:37.547
83 3 4:53.431 1:32.628 19 3 4:58.611 1:37.024 08 3 4:58.838 1:37.924 26 3 5:01.123 1:36.235
83 4 6:26.495 1:33.064 19 4 6:33.152 1:34.541 08 4 6:36.776 1:37.938 26 4 6:38.275 1:37.152
83 5 8:00.252 1:33.757 19 5 8:07.141 1:33.989 08 5 8:14.240 1:37.464 26 5 8:14.991 1:36.716
Car # Lap Split Lap Time____________
11 0 0:00.000 0:00.001
11 1 1:40.840 1:40.840
11 2 3:18.331 1:37.491
11 3 4:55.006 1:36.675
11 4 6:45.465 1:50.459
11 5 8:21.304 1:35.839

Australian Pursuit 7 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 26 GTX Matt Coatsworth 5 1:33.735
2 1 19 SGT Brad Johnson Morgan Johnson 5 1:33.707
3 2 11 SGT Steve Beeler 5 1:35.575
4 2 83 GTX Mark Utecht Dave Cammack 5 1:33.423
5 3 08 SGT Pete Weber Ian Forte 5 1:38.320

Australian Pursuit 7 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
26 0 0:12.418 0:12.419 19 0 0:12.425 0:12.426 11 0 0:00.000 0:00.001 83 0 0:17.195 0:17.196
26 1 1:47.487 1:35.069 19 1 1:49.239 1:36.814 11 1 1:40.973 1:40.973 83 1 1:50.618 1:33.423
26 2 3:21.222 1:33.735 19 2 3:24.854 1:35.615 11 2 3:19.942 1:38.969 83 2 3:25.709 1:35.091
26 3 4:57.234 1:36.012 19 3 4:59.312 1:34.458 11 3 4:59.921 1:39.979 83 3 5:00.540 1:34.831
26 4 6:31.606 1:34.372 19 4 6:33.019 1:33.707 11 4 6:37.213 1:37.292 83 4 6:37.707 1:37.167
26 5 8:06.152 1:34.546 19 5 8:06.974 1:33.955 11 5 8:12.788 1:35.575 83 5 8:14.872 1:37.165
Car # Lap Split Lap Time____________
08 0 0:04.658 0:04.659
08 1 1:43.483 1:38.825
08 2 3:26.335 1:42.852
08 3 5:05.548 1:39.213
08 4 6:44.355 1:38.807
08 5 8:22.675 1:38.320

Australian Pursuit 8 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 26 GTX Matt Coatsworth 5 1:33.504
2 1 11 SGT Steve Beeler 5 1:36.605
3 2 08 SGT Pete Weber Ian Forte 5 1:36.416

Australian Pursuit 8 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
26 0 0:11.695 0:11.696 11 0 0:00.000 0:00.001 08 0 0:06.448 0:06.449
26 1 1:45.826 1:34.131 11 1 1:37.867 1:37.867 08 1 1:43.155 1:36.707
26 2 3:20.249 1:34.423 11 2 3:14.586 1:36.719 08 2 3:20.213 1:37.058
26 3 4:56.145 1:35.896 11 3 4:52.183 1:37.597 08 3 4:59.385 1:39.172
26 4 6:29.649 1:33.504 11 4 6:29.594 1:37.411 08 4 6:35.801 1:36.416
26 5 8:04.616 1:34.967 11 5 8:06.199 1:36.605 08 5 8:13.218 1:37.417

Sprint 1 Race Results


  ____________ ___ 
  / _/ _/ __ \/  |				Industrial Motorsports LLC
  / / / // /_/ / /| |				Flickabirds Resort
 _/ /_/ // _, _/ ___ |				Rush City
/___/___/_/ |_/_/ |_|				February 24-25, 2018
						1.20 Miles
International Ice Racing Association

Pl    Cl    Car #   Class   Name Laps  Best Lap
1 1 83 GTX Mark Utecht Dave Cammack 5 1:34.704
2 1 08 SGT Pete Weber Ian Forte 5 1:37.385
3 2 26 GTX Matt Coatsworth 5 1:38.781
4 2 19 SGT Brad Johnson Morgan Johnson 5 1:37.800
5 3 84 GTX Brent Carlson David Steen Jr 5 1:42.047
6 3 11 SGT Steve Beeler 5 1:40.804

Sprint 1 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
83 0 0:00.000 0:00.001 08 0 0:03.621 0:03.622 26 0 0:19.298 0:19.299 19 0 0:05.971 0:05.972
83 1 1:38.922 1:38.922 08 1 1:41.912 1:38.291 26 1 2:03.074 1:43.776 19 1 1:57.567 1:51.596
83 2 3:13.626 1:34.704 08 2 3:19.430 1:37.518 26 2 3:43.172 1:40.098 19 2 3:35.367 1:37.800
83 3 4:50.414 1:36.788 08 3 4:56.936 1:37.506 26 3 5:22.540 1:39.368 19 3 5:14.356 1:38.989
83 4 6:26.914 1:36.500 08 4 6:34.321 1:37.385 26 4 7:01.321 1:38.781 19 4 7:00.512 1:46.156
83 5 8:04.060 1:37.146 08 5 8:12.176 1:37.855 26 5 8:40.722 1:39.401 19 5 8:42.635 1:42.123
Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
84 0 0:09.456 0:09.457 11 0 0:13.002 0:13.003
84 1 1:56.091 1:46.635 11 1 2:02.993 1:49.991
84 2 3:39.598 1:43.507 11 2 3:49.082 1:46.089
84 3 5:24.215 1:44.617 11 3 5:31.149 1:42.067
84 4 7:06.614 1:42.399 11 4 7:12.330 1:41.181
84 5 8:48.661 1:42.047 11 5 8:53.134 1:40.804

Time Attack 1 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
74 0 0:51.869 0:51.870 30 0 0:00.000 0:00.001 31 0 0:52.394 0:52.395 99 0 1:28.828 1:28.829
74 1 2:57.539 2:05.670 30 1 2:37.029 2:37.029 31 1 2:59.107 2:06.713 99 1 3:43.609 2:14.781
74 2 5:06.529 2:08.990 30 2 5:14.798 2:37.769 31 2 5:09.204 2:10.097 99 2 5:59.948 2:16.339
74 3 7:14.679 2:08.150 30 3 7:50.199 2:35.401 31 3 7:16.172 2:06.968 99 3 8:25.879 2:25.931
74 4 9:29.559 2:14.880 30 4 10:40.738 2:50.539 31 4 9:19.873 2:03.701 99 4 10:55.488 2:29.609
74 5 12:02.409 2:32.850 30 5 13:11.858 2:31.120 31 5 11:26.258 2:06.385
74 6 14:25.668 2:23.259 30 6 16:28.289 3:16.431
74 7 16:44.270 2:18.602
74 8 19:09.169 2:24.899
Car # Lap Split Lap Time____________
29 0 14:36.949 14:36.950
29 1 16:49.390 2:12.441
29 2 19:12.919 2:23.529

Time Attack 2 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
31 0 0:00.000 0:00.001 29 0 0:24.296 0:24.297 99 0 0:43.323 0:43.324 74 0 0:09.354 0:09.355
31 1 2:30.095 2:30.095 29 1 2:21.464 1:57.168 99 1 3:09.056 2:25.733 74 1 6:07.036 5:57.682
31 2 4:43.452 2:13.357 29 2 4:41.185 2:19.721 99 2 5:47.175 2:38.119 74 2 8:18.373 2:11.337
31 3 6:47.155 2:03.703 29 3 6:30.795 1:49.610 99 3 8:04.075 2:16.900 74 3 10:33.424 2:15.051
31 4 8:50.763 2:03.608 29 4 8:21.564 1:50.769 99 4 10:23.265 2:19.190 74 4 12:48.454 2:15.030
31 5 10:55.068 2:04.305 29 5 10:30.024 2:08.460 99 5 12:51.704 2:28.439 74 5 17:56.185 5:07.731
31 6 13:02.930 2:07.862 29 6 12:28.286 1:58.262 99 6 15:19.005 2:27.301 74 6 20:20.883 2:24.698
31 7 13:03.784 0:00.854 29 7 14:16.194 1:47.908 99 7 17:46.925 2:27.920 74 7 22:35.773 2:14.890
31 8 15:10.093 2:06.309 29 8 16:12.634 1:56.440 99 8 20:38.774 2:51.849 74 8 24:58.245 2:22.472
31 9 17:20.007 2:09.914 29 9 18:01.453 1:48.819
31 10 17:20.463 0:00.456 29 10 20:16.045 2:14.592
31 11 19:26.299 2:05.836 29 11 21:59.125 1:43.080
31 12 19:27.234 0:00.935 29 12 23:54.075 1:54.950
31 13 21:32.809 2:05.575
31 14 23:42.160 2:09.351
31 15 23:43.264 0:01.104
Car # Lap Split Lap Time____________
udf255 0 1:35.491 1:35.492
udf255 1 16:42.713 15:07.222

Time Attack 3 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
31 0 9:31.919 9:31.920 29 0 13:50.342 13:50.343 74 0 10:26.723 10:26.724 99 0 10:10.704 10:10.705
31 1 11:32.027 2:00.108 29 1 15:40.893 1:50.551 74 1 12:45.183 2:18.460 99 1 12:32.003 2:21.299
31 2 13:39.981 2:07.954 29 2 17:29.423 1:48.530 74 2 14:51.113 2:05.930 99 2 14:53.744 2:21.741
31 3 15:48.377 2:08.396 29 3 19:26.072 1:56.649 74 3 17:04.052 2:12.939 99 3 17:19.962 2:26.218
31 4 17:50.224 2:01.847 29 4 21:16.694 1:50.622 74 4 19:07.935 2:03.883 99 4 20:02.194 2:42.232
31 5 19:58.965 2:08.741 29 5 23:00.394 1:43.700 74 5 21:20.162 2:12.227 99 5 22:30.204 2:28.010
31 6 20:00.042 0:01.077 29 6 24:51.794 1:51.400 74 6 23:26.764 2:06.602 99 6 25:08.543 2:38.339
31 7 22:06.570 2:06.528 29 7 26:36.353 1:44.559 74 7 25:45.392 2:18.628 99 7 27:45.414 2:36.871
31 8 22:06.643 0:00.073 29 8 28:20.183 1:43.830 74 8 28:10.773 2:25.381 99 8 30:13.444 2:28.030
31 9 24:11.852 2:05.209 29 9 30:08.504 1:48.321 74 9 30:20.323 2:09.550 99 9 32:49.243 2:35.799
31 10 26:21.347 2:09.495 29 10 31:51.242 1:42.738 74 10 32:41.773 2:21.450 99 10 35:24.915 2:35.672
31 11 28:29.507 2:08.160 29 11 33:33.983 1:42.741 74 11 35:16.724 2:34.951
31 12 28:30.433 0:00.926 29 12 35:21.002 1:47.019
31 13 30:32.605 2:02.172
31 14 32:44.935 2:12.330
31 15 34:50.733 2:05.798
Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
30 0 9:37.934 9:37.935 08 0 10:01.721 10:01.722 udf255 0 0:00.000 0:00.001 44 0 14:32.374 14:32.375
30 1 12:08.282 2:30.348 08 1 11:48.772 1:47.051 udf255 1 11:27.388 11:27.388
30 2 14:40.563 2:32.281 08 2 13:36.367 1:47.595
30 3 17:13.053 2:32.490 08 3 19:37.171 6:00.804
30 4 19:49.953 2:36.900 08 4 21:16.072 1:38.901
30 5 22:34.713 2:44.760 08 5 22:56.245 1:40.173
30 6 25:14.113 2:39.400 08 6 24:39.263 1:43.018
30 7 27:50.784 2:36.671 08 7 26:18.987 1:39.724
30 8 30:33.053 2:42.269
30 9 33:14.855 2:41.802
30 10 35:57.082 2:42.227

Time Attack 4 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
31 0 3:14.596 3:14.597 29 0 2:05.991 2:05.992 99 0 0:00.000 0:00.001 30 0 3:27.930 3:27.931
31 1 5:14.484 1:59.888 29 1 3:54.469 1:48.478 99 1 2:22.859 2:22.859 30 1 6:01.509 2:33.579
31 2 5:15.649 0:01.165 29 2 5:48.649 1:54.180 99 2 4:51.440 2:28.581 30 2 8:42.168 2:40.659
31 3 7:16.023 2:00.374 29 3 7:36.739 1:48.090 99 3 10:01.709 5:10.269 30 3 11:11.549 2:29.381
31 4 7:17.359 0:01.336 29 4 9:24.178 1:47.439 99 4 12:24.188 2:22.479 30 4 13:44.779 2:33.230
31 5 9:23.997 2:06.638 29 5 11:06.170 1:41.992 99 5 14:47.720 2:23.532 30 5 16:18.999 2:34.220
31 6 11:23.252 1:59.255 29 6 12:48.969 1:42.799 99 6 17:19.880 2:32.160 30 6 18:53.950 2:34.951
31 7 13:27.859 2:04.607 29 7 14:31.889 1:42.920 99 7 20:53.880 3:34.000 30 7 21:24.188 2:30.238
31 8 13:29.309 0:01.450 29 8 16:15.810 1:43.921 99 8 23:11.129 2:17.249 30 8 23:57.450 2:33.262
31 9 15:29.956 2:00.647 29 9 17:57.208 1:41.398 99 9 25:30.208 2:19.079 30 9 26:32.248 2:34.798
31 10 15:31.398 0:01.442 29 10 19:52.700 1:55.492
31 11 17:32.409 2:01.011 29 11 21:31.020 1:38.320
31 12 19:55.447 2:23.038 29 12 23:14.669 1:43.649
31 13 22:01.380 2:05.933 29 13 24:58.348 1:43.679
31 14 24:05.696 2:04.316 29 14 26:40.830 1:42.482
31 15 24:07.169 0:01.473
31 16 26:27.696 2:20.527
31 17 26:29.289 0:01.593
Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
74 0 1:46.069 1:46.070 udf255 0 1:13.579 1:13.580
74 1 3:57.628 2:11.559
74 2 6:06.600 2:08.972
74 3 8:23.819 2:17.219
74 4 10:39.648 2:15.829
74 5 13:09.320 2:29.672
74 6 15:20.799 2:11.479
74 7 17:36.829 2:16.030
74 8 19:55.560 2:18.731

Time Attack 5 Time Cards


Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________ Car # Lap Split Lap Time____________
29 0 3:00.384 3:00.385 31 0 0:08.333 0:08.334 30 0 0:05.722 0:05.723 99 0 0:00.000 0:00.001
29 1 4:56.971 1:56.587 31 1 2:32.652 2:24.319 30 1 2:34.761 2:29.039 99 1 2:30.100 2:30.100
29 2 6:45.027 1:48.056 31 2 4:38.164 2:05.512 30 2 5:10.110 2:35.349 99 2 6:15.015 3:44.915
29 3 8:36.707 1:51.680 31 3 6:47.701 2:09.537 30 3 7:37.673 2:27.563
29 4 12:07.561 3:30.854 31 4 8:50.007 2:02.306 30 4 10:22.760 2:45.087
29 5 13:51.861 1:44.300 31 5 12:50.252 4:00.245 30 5 12:41.439 2:18.679
29 6 15:38.274 1:46.413 31 6 15:02.072 2:11.820 30 6 15:13.698 2:32.259
29 7 17:25.468 1:47.194 31 7 17:06.582 2:04.510 30 7 17:50.233 2:36.535
29 8 19:08.847 1:43.379 31 8 19:11.741 2:05.159
29 9 20:51.324 1:42.477 31 9 21:14.167 2:02.426
29 10 22:32.950 1:41.626
Comments